Skip to main content
Logo print

Yleiset takuu- ja vastuunrajoitusehdot | Legrand Finland

Yleiset takuu- ja vastuunrajoitusehdot

1. Ensto Building Systems Oy (”Ensto”) myöntää alla luetelluille laitteille (”Laite”) näiden takuuehtojen mukaisen takuun. Takuu ei koske mahdollisia kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja tiedonsiirtoyhteyksiä.

2. Takuu on voimassa Euroopan unionin alueella. Myytäessä Laite edelleenmyytäväksi tai edelleentoimitettavaksi alkaa takuuaika Enston ensimmäisen Laitetta koskevan sopimuskumppanin ostopäivästä. Myytäessä Laite suoraan Enstolta loppuasiakkaalle alkaa takuuaika loppuasiakkaan ostopäivästä. Takuuaika on voimassa kuitenkin enintään alla mainitun enimmäisajan Laitteen valmistuspäivästä lukien. Ensto on mukana Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ylläpitämässä STUL-takuujärjestelmässä takuussa mukana olevien tuotteiden osalta.

3. Ensto sitoutuu valintansa mukaan kustannuksellaan joko korjaamaan tai vaihtamaan Laitteen, jossa Laitteen takuuaikana ilmenee suunnittelu- materiaali- tai valmistusvirhe.

4. Tämän takuun piiriin kuuluvat Laitteet ja niiden takuuaika on:

 • Ensto-lämpökaapelit sisäkäyttöön (TASSU, TASSU S, THINKIT, THINMAT) 20 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 21 vuotta valmistuspäivästä. Ensto lämpökaapelit ulkokäyttöön (TASH, PLUG'N HEAT) 10 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 11 vuotta valmistuspäivästä, poikkeuksena (OPTIHEAT), jonka takuuaika on 5 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 6 vuotta valmistuspäivästä.
 • Ensto-lämmittimet 5 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 6 vuotta valmistuspäivästä.
 • Enston ECO lämmityksen ohjauslaitteet 2 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä.
 • Ensto-valaisimet 5 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 6 vuotta valmistuspäivästä. Valonlähteiden osalta takuu koskee vain kiinteitä LED-moduuleita. Valaisimien vuotuiset polttoajat eivät saa ylittää standardin SFS-EN 15193 (Rakennusten energiatehokkuus; valaistuksen energiatehokkuus) mukaisia rakennustyyppikohtaisia ohjeellisia vuosittaisia toimintatunteja:
  • Toimisto: 2500 tuntia;
  • Koulu: 2000 tuntia;
  • Sairaala: 5000 tuntia;
  • Hotelli: 5000 tuntia;
  • Ravintola: 2500 tuntia;
  • Urheilutila: 4000 tuntia;
  • Myymälä: 5000 tuntia;
  • Teollisuus: 4000 tuntia.

Muissa kuin standardin SFS-EN 15193 mukaisissa tiloissa valaisimien vuotuinen maksimi polttoaika on 3000 tuntia.

5. Ensto-keskukset 3 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 4 vuotta valmistuspäivästä, poikkeuksena keskusten johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet ja kontaktorit joiden takuuaika on 2 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistumispäivästä.

6. Chago sähköajoneuvojen lataustuotteet 3 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 4 vuotta valmistuspäivästä. Ensto Media ja Ensto Power sähköajoneuvojen lataustuotteet 2 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä.

7. Muut Ensto-tuotteet 2 vuotta ostopäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä.

8. Ostajan on ilmoitettava Enstolle Laitteessa havaitsemastaan virheestä tai viasta näiden takuuehtojen mukaisesti viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi tullut havaita uhalla, että Laitteen takuu raukeaa. Ilmoitus tulee tehdä tuotteen jälleenmyyjälle tai Ensto Building Systems Oy:n yhteyshenkilölle. Ilmoituksessa on yksilöitävä Laite, ostopäivä, myyjä, asentaja sekä Laitteen sijainti. Lisäksi ilmoituksen tulee sisältää ilmoittajan yhteystiedot ja kuvaus virheestä tai viasta ja ilmoituksen liitteeksi tulee liittää Laitteen ostolasku, ostotosite tai muu vastaava selvitys Laitteen hankinnasta ja ostopäivästä.

9. Laitteen takuun voimassaolo edellyttää, että Laitteen virheestä tai viasta on ilmoitettu Enstolle näiden takuuehtojen mukaisesti, ja että takuun perusteella vaihdetun Laitteen tai sen osan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy tai siirretään vaihdon yhteydessä Enstolle. Laitteen tai sen osan korjaaminen tai vaihtaminen tämän takuun perusteella ei pidennä Laitteen jäljellä olevaa alkuperäistä takuuaikaa.

10. Takuu myönnetään ehdoin, että Laitteen asentaa hyväksytty asentaja (ei koske itseasennettavaksi tarkoitettuja Laitteita), ja että Laite asennetaan ja sitä käytetään, huolletaan ja kunnossapidetään Laitteen käyttötarkoituksen mukaisesti Laitetta koskevia ohjeita noudattaen.

11. Takuu ei koske Laitetta tai sen osaa:

 • jonka korjaus- tai vaihtotarve johtuu tavanomaisesta kulutuksesta tai kulumisesta;
 • joka on kuluva, esimerkiksi katkaisimet, hehkulamput, merkkivalot/indikaattori LED polttimot, muut polttimot ja varokkeet;
 • jonka arvokilpeä on muutettu tai se on poistettu;
 • joille ostaja tai kolmas osapuoli on tehnyt korjauksia, muutoksia, lisäyksiä tai muita kuin ohjeiden mukaisia säätöjä ilman Enston etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää;
 • jonka virheellisyydestä ei ole ilmoitettu Enstolle näiden takuuehtojen mukaisesti;
 • joka on rikkoutunut tai vaurioitunut muun kuin Enston huolimattomuuden seurauksena taikka tapaturman, väärinkäytön, virheellisen asennuksen, virheellisen käytön, jännitteenmuutoksen, tavanomaisuudesta poikkeavan lämpötilan, kosteuden, lian, korroosion tai syöpymisen seurauksena; tai
 • joka on muuten rikkoutunut tai vaurioitunut muusta kuin Enstosta johtuvasta syystä.

Ensto ei vastaa missään olosuhteessa korjatun tai vaihdetun Laitteen tai sen osan purkamisesta tai asentamisesta aiheutuvista kuluista tai kustannuksista joista ei ole etukäteen kirjallisesti sovittu Enston kanssa, tämän kuluvastuun koskiessa vain välttämättömiä purku- tai asennustoimia ja niistä syntyviä kohtuullisia kuluja tai kustannuksia kahden ensimmäisen takuuvuoden osalta.

Ensto ei myöskään vastaa mistään epäsuorasta tai välillisestä kulusta, kustannuksesta tai vahingosta mukaan lukien tuotannon keskeytyminen, menetetty voitto, tuotteen käytettävyys tai käyttöhyöty, sopimuksen menettäminen ja asumiselle aiheutunut haitta. Näillä takuuehdoilla ei kuitenkaan rajoiteta niitä oikeuksia, joita kuluttajankaupassa laitteen ostaneella kuluttajalla pakottavan lainsäädännön mukaan on laitteen virheeseen liittyen.