Acquia Support team testing Skip to main content
Logo print

Yleiset myynti- ja palveluehdot | Legrand Finland

Legrand Nordics Oy – Yleiset myynti- ja palveluehdot

1.1.2024

1. MÄÄRITELMÄT


Näissä yleisissä myynti- ja palveluehdoissa käytetyillä alla olevilla termeillä on seuraava merkitys: 

”Ennaltaehkäisevä huolto”

tarkoittaa kaikkia Tuotteelle toimitettuja huoltopalveluita, joiden tarkoituksena on estää Tuotteen toimintahäiriöt.

”Ennaltaehkäisevän huollon raportti”

tarkoittaa Legrandin laatimaa raporttia, joka Ostajan tulee allekirjoittaa Ennaltaehkäisevän huollon päätteeksi. Raportissa on eriteltävä suoritettujen testien ja toimenpiteiden tulokset.

”Erityiset myynti- ja palveluehdot”

tarkoittaa kaikkia sopimusasiakirjoja, joissa määritellään Tuotteet ja Palvelut, jotka Legrand toimittaa Ostajan pyynnöstä Työmaalle, ja jotka sisältävät seuraavat asiakirjat alenevassa tärkeysjärjestyksessä:

1.  Legrandin Ostajalle toimittama myyntiehdotus vastauksena Ostajan Yhtiölle toimittamaan pyyntöön.

2.  Ostajan Tilaus.

”Huoltoraportti”

tarkoittaa Legrandin laatimaa raporttia, joka Ostajan tulee allekirjoittaa käytössä olevan Tuotteen huollon päätteeksi.

”Legrand”

tarkoittaa Legrand Nordics Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä (Legrand Finland Oy, Legrand Chago Oy) sekä Legrand Danmark A/S:ää.

”Laitos”

tarkoittaa Ostajan olemassa olevaa laitosta, joka pysyy Ostajan täydessä hallinnassa ja jota Ostaja käyttää yksinomaisella vastuullaan.

”Kirjallisesti”

tarkoittaa Osapuolten välistä viestintää, joka tapahtuu molempien Osapuolten allekirjoittamalla dokumentilla tai kirjeellä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla dokumentoitavalla tavalla.

”Korjaushuolto”

tarkoittaa kaikkea Tuotteelle tarjottua huoltopalvelua, jonka tarkoituksena on korjata Tuotteen toimintahäiriöt.

”Käyttöönotto”

tarkoittaa Legrandin tarjoamia palveluita, joissa tarkastetaan ympäristö, missä Tuote on sijoitettuna, Tuotteen toiminnallinen käynnistys ja Tuotteen testaus.

”Käyttöönottoraportti”

tarkoittaa Legrandin laatimaa raporttia, joka Ostajan tulee allekirjoittaa aina Tuotteen Käyttöönoton päätteeksi.

”Käyttöönottotodistus”

tarkoittaa Legrandin laatimaa asiakirjaa, joka Ostajan on allekirjoitettava ja jossa vahvistetaan, että Ostaja on hyväksynyt Tuotteen käyttöönoton.

”Myynti- ja palveluehdot”

tarkoittavat näitä yleisiä myynti- ja palveluehtoja, jotka ovat osa Sopimusta, ja joita sovelletaan kaikkiin Tuotteiden tai Palveluiden toimituksiin Osapuolten välillä.

”Osapuolet”

tarkoittavat Legrandia ja Ostajaa.

”Ostaja”

tarkoittaa ostavaa Osapuolta, joka tilaa Legrandilta Tuotteita tai Palveluita.

”Ostajan Työmaan riskiarviointi”

tarkoittaa asiakirjaa, joka sisältää Ostajan kanssa yhdessä tehdyn arvion riskeistä, joita ympäristö, missä Tuote on sijoitettuna aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle.

“Palvelut”

tarkoittavat Tuotteiden Käyttöönottoa sekä Ennaltaehkäisevää huoltoa ja/tai Korjaushuoltoa, joiden toimittamisesta Legrand ja Ostaja ovat sopineet Sopimuksessa.

”Sopimus”

tarkoittaa Osapuolten välistä Tuotteiden tai Palveluiden toimittamista koskevaa kirjallista sopimusta, Legrandin tekemää Tilausvahvistusta ja kaikkia niiden liitteitä mukaan lukien kyseisiin asiakirjoihin kirjallisesti tehdyt muutokset ja lisäykset.

”Tarjous” tai ”Tarjousasiakirja”

tarkoittaa Legrandin Ostajalle tekemää Tuotteiden tai Palvelujen toimittamista koskevaa kirjallista tarjousta.

”Tilaus”

tarkoittaa Ostajan tilausta, jolla Ostaja tilaa Legrandilta Tuotteita tai Palveluita.

”Tilausvahvistus”

tarkoittaa Legrandin Ostajalle lähettämää kirjallista vahvistusta siitä, että Legrand on vastaanottanut Ostajan Tilauksen.

”Tuotteet”

tarkoittavat tuotteita, jotka Legrand Sopimuksen mukaisesti toimittaa Ostajalle.

”Työmaa”

tarkoittaa Sopimuksessa sovittua Laitoksen sijaintipaikkaa, jonne Ostaja on pyytänyt Legrandia toimittamaan Palveluja.

2. SOVELTAMISALA


Nämä Myynti- ja palveluehdot ovat osa Sopimusta ja näitä sovelletaan kaikkiin Tuotteiden ja Palveluiden toimituksiin Osapuolten välillä. Tehdessään Tilauksen Ostaja hyväksyy nämä Myynti- ja palveluehdot, joihin on viitattu Tarjousasiakirjassa ja Sopimuksessa, ja jotka ovat nähtävillä ja kopioitavissa Legrandin verkkosivuilla ja joista pyydettäessä toimitetaan Ostajalle oma kappale.

3. SOPIMUSASIAKIRJOJEN ETUSIJAJÄRJESTYS


Ristiriitatilanteessa sopimusasiakirjojen etusijajärjestys on seuraava:

  1. Sopimus ja/tai Tilausvahvistus
  2. Erityiset myynti- ja palveluehdot
  3. Yleiset myynti- ja palveluehdot
  4. Tuotteen erityiset takuuehdot
  5. Legrandin Yleiset takuuehdot

Edellä mainituilla sopimusasiakirjoilla on etusija kaikkiin muihin niiden kanssa ristiriidassa oleviin asiakirjoihin ja ehtoihin nähden.


Mikäli Ostaja on esittänyt Tilauksessaan jonkin ehdon, joka on ristiriidassa näiden Myynti- ja palveluehtojen kanssa, näitä Myynti- ja palveluehtoja noudatetaan ensisijaisesti, vaikka Legrand ei olisikaan tehnyt muistutusta tällaista ehtoa vastaan.

4. TARJOUS JA TILAUS


Tarjous on voimassa siinä ilmoitetun ajan. Ellei erikseen ole mainittu, on voimassaoloaika kolmekymmentä (30) päivää Tarjouksen päiväyksestä.


Sopimus syntyy, kun Legrand on Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanottanut Ostajalta Tarjouksen mukaisen Tilauksen ja toimittanut Ostajalle sitä koskevan kirjallisen Tilausvahvistuksen. Muissa kuin Tarjoukseen perustuvissa Tilauksissa Ostajan Tilaus tulee Legrandia sitovaksi, kun Legrand on sen hyväksynyt ja lähettänyt siitä Ostajalle kirjallisen Tilausvahvistuksen. Tilausvahvistuksessa vahvistetaan myös Tuotteiden toimitusaika.


Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sitovaa Tilausta ilman Legrandin kirjallista hyväksyntää.

5. TOIMITUS JA VIIVÄSTYS


Ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu, Tuotteet toimitetaan INCOTERMS 2020 FCA -ehdon mukaisesti Legrandin nimeämään paikkaan. Tällöin vaaranvastuu Tuotteista siirtyy Legrandilta Ostajalle, kun Legrand luovuttaa Tuotteet Ostajan nimeämälle ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.


Legrand varmistaa, että Tuotteet pakataan teollisuudenalalla yleisesti hyväksytyn käytännön mukaisesti ja sellaisella tavalla, joka on riittävä säilyttämään ja suojaamaan Tuotteet. Mikäli Tuotteet vaativat erikoispakkauksen, veloitetaan tästä erikseen.


Mikäli Osapuolet ovat sopineet tarkan toimituspäivämäärän sijasta ajanjakson, jonka kuluessa toimitus tapahtuu, alkaa kyseinen ajanjakso kulua heti, kun Sopimus on tehty ja muut mahdolliset edellytykset täytetty. Jos Legrand ennakoi, että se ei pysty toimittamaan Tuotteita sovittuna toimitusaikana, se ilmoittaa mahdollisuuksiensa mukaan tästä viipymättä kirjallisesti Ostajalle. Ilmoituksessa kerrotaan syy viivästykselle sekä mahdollisuuksien mukaan myös aika, jolloin Tuotteet todennäköisesti voidaan toimittaa.


Ellei nimenomaisesti toisin sovita, Legrand ei ole velvollinen suorittamaan Ostajalle viivästymisen perusteella sopimussakkoa tai vahingonkorvausta eikä myöskään vastaa Ostajalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, epäsuorasta vahingosta tai seurannaisvahingosta.


Jos toimituksen viivästyminen johtuu kohdassa 15 mainitusta ylivoimaisesta esteestä, Ostajan toiminnasta tai laiminlyönnistä tai muista Ostajan olosuhteista, on Legrandilla oikeus pidentää toimitusaikaa ajanjaksolla, joka on välttämätön kaikki tapauksen olosuhteet huomioon ottaen. Tätä säännöstä sovelletaan riippumatta siitä, onko viivästyksen syy ilmennyt ennen sovittua toimitusaikaa vai vasta sen jälkeen.

6. HINNAT, LASKUTUS JA MAKSAMINEN


Tarjotut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään tarvittaessa laskun loppusummaan toimitushetkellä voimassa olevan veroprosentin mukaisesti.


Ostaja maksaa Legrandille Sopimuksen mukaisesti toimitettuja Tuotteita tai Palveluita vastaan Sopimuksessa määritellyn kauppahinnan edellyttäen, että lasku täyttää Sopimuksessa määritellyt vaatimukset. Laskun tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: toimittajan nimi, osoite ja yhteystiedot, Ostajan osoite, laskun päivämäärä, laskun numero, toimitettujen Tuotteiden tai Palveluiden erittely, hinta, valuutta, arvonlisäveron tai muun veron määrä, arvonlisäveronumero tai muu verotunniste sekä sovitut maksuehdot. Laskut on toimitettava Sopimuksessa määriteltyyn laskutusosoitteeseen.


Legrandilla on oikeus muuttaa hintoja, mikäli Ostajan tekemän Tilauksen jälkeen Tuotteiden tai Palveluiden tuotantokustannukset, kuten raaka-aineiden tai materiaalien hinnat, työvoimakustannukset tai valuuttakurssit, muuttuvat olennaisesti. Legrandilla on oikeus muuttaa hintoja myös silloin, kun kyse on ilmeisestä hintavirheestä. Legrandin tulee informoida Ostajaa yleisistä hinnanmuutoksista vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Ostaja ei hyväksy muutosta, on sillä oikeus peruuttaa Tilaus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Legrandille viikon (7 päivää) kuluessa siitä, kun Ostaja on saanut tiedon hinnanmuutoksesta.


Ellei muusta ole sovittu, on maksuaika neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Maksutavasta riippumatta maksu katsotaan suoritetuksi vasta, kun Legrandin tilille on peruuttamattomasti hyvitetty maksettava määrä. 


Mikäli Ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa sovitun maksuajan puitteissa, on Legrandilla oikeus harkintansa mukaan keskeyttää toimitus ilman eri ilmoitusta, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan, tai vaihtoehtoisesti peruuttaa Tilauksen loppuosa sekä vaatia jo toimitetut Tuotteet takaisin. Lisäksi Legrandilla on oikeus korvaukseen maksujen perimisestä aiheutuneista kustannuksista. Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyneille erille viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan. Korkolain mukainen viivästyskorko kaupallisissa sopimuksissa on kahdeksan (8) prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko.


Legrandilla on lisäksi oikeus edellyttää Ostajalta lisävakuutta ja/tai siirtyä ennakkolaskutukseen, mikäli Ostajan olosuhteissa tapahtuu Sopimuksen solmimisen jälkeen sellaisia muutoksia, joilla on tai voi olla vaikutusta Ostajan taloudelliseen asemaan, toimintaan tai muuhun Ostajan aseman kannalta merkitykselliseen tekijään.

7. OMISTUKSENPIDÄTYSEHTO


Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu Legrandille. Omistusoikeuden pidättäminen ei vaikuta kohdan 5 mukaiseen vaaranvastuun siirtymiseen.


Ostajalla on oikeus käyttää Tuotteita niiden käyttötarkoituksen mukaisella normaalilla tavalla ennen omistusoikeuden siirtymistä. Kiellettyä on kuitenkin sellainen käyttö, joka olisi omiaan alentamaan Tuotteen arvoa normaalikäyttöä enemmän. Ostaja ei saa jälleenmyydä, pantata, käyttää, asentaa, muuntaa tai käsitellä Tuotteita ennen kuin niiden kauppahinta mahdollisine viivästyskorkoineen on suoritettu kokonaan. Ostaja ei myöskään saa oikeudellisesti määrätä Tuotteista omistajan tavoin esimerkiksi luovuttamalla tai panttaamalla tai perustamalla niihin muunlaisia oikeuksia. Näiden kieltojen rikkominen oikeuttaa Legrandin peruuttamaan kaikki tilaukset ja päättämään liikesuhteen Ostajan kanssa välittömin vaikutuksin sekä vaatimaan kaupan kohteen takaisin.

8. TUOTEVASTUU JA VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS


Legrand vastaa siitä, että Tuotteet on valmistettu soveltuvan pakottavan lainsäädännön mukaisesti ja että ne toimitettaessa Legrandilta Ostajalle ovat virheettömiä, vapaita kolmansien osapuolten oikeuksista ja soveltuvat Sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Legrand vastaa toimittamiensa tuotteiden sopimuksenmukaisuudesta ISO9002:een perustuvan laatujärjestelmänsä ja siihen sisältyvien laadunvarmistustoimenpiteiden avulla.


Legrand vastaa Tuotteidensa kolmansille osapuolille aiheuttamasta henkilö- tai omaisuusvahingosta voimassa olevan lainsäädännön sekä näiden Myynti- ja palveluehtojen rajoitusten mukaan. Osapuolten tulee saatuaan tiedon henkilövahingosta, kuolemasta tai omaisuusvahingosta ilmoittaa asiasta heti toiselle Osapuolelle.


Ostajan tulee ilmoittaa Legrandille tiedossaan olevista erityisistä riskeistä, jotka koskevat Tuotteiden ominaisuuksia tai niiden tulevaa käyttöä. Lisäksi Ostajan tulee ilmoittaa Legrandille, mikäli Tuotteita kohtaan on esitetty tuotevastuun piiriin kuuluvia vaatimuksia.


Osapuolilla tulee olla yleinen kolmannen osapuolen vahingot korvaava vastuu-, takaisinveto- ja tuotevastuuvakuutus. Vakuutuksen kattavuus on sovittava riittäväksi ja tasolle, joka on tavanomainen alalla. Vakuutuksen tulee kuitenkin kattaa minimissään miljoonan (1.000.000,00) euron vahinkosumma. Legrandilla on oikeus vaatia Ostajalta vakuutustodistus, joka osoittaa korvauskattavuuden.


Mikäli Legrandilla on syytä epäillä Tuotteen aiheuttavan vaaraa käyttäjille tai kolmansille henkilöille, on Legrandilla oikeus keskeyttää toimitukset ja käynnistää Tuotteen takaisinveto. Tilanteeseen sovelletaan tällöin force majeure -tilannetta koskevia määräyksiä.

9. TAKUU


Ostajan tulee viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ilmoittaa kirjallisesti toimituksessa tai Tuotteissa esiintyneistä, ulospäin näkyvistä vioista tai puutteista, jotka Ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata. Ellei Ostaja tee kirjallista ilmoitusta tämän ajan kuluessa, katsotaan toimituksen ja Tuotteiden olevan virheettömiä ja hyväkuntoisia, eikä Ostaja saa enää vedota tällaiseen toimituksen tai Tuotteen virheeseen. Mikäli Tuotteessa on sellainen virhe, joka ei ollut kohtuudella havaittavissa vastaanottotarkastuksen aikana, on Ostajalla kuitenkin oikeus reklamoida kyseisestä virheestä viiden (5) työpäivän kuluessa sen jälkeen, kun Ostaja on huomannut tai hänen olisi pitänyt huomata virhe.


Legrand myöntää Tuotteilleen takuun erillisten Yleisten takuuehtojen mukaisesti, ja ne ovat osa Sopimusta. Takuu alkaa Tuotteiden valmistuspäivästä tai viimeistään Tuotteiden toimituksesta ja on voimassa 24 kuukautta, ellei Yleisissä takuuehdoissa toisin määrätä.


Jos Tuote on erikoistuote tai valmistetaan muutoin Ostajan omien spesifikaatioiden mukaan, Legrand vastaa siitä, että toimitettu Tuote on rakenteeltaan spesifikaatioiden mukainen. Legrand ei vastaa Ostajan määräämästä materiaalista tai rakenteesta aiheutuvista virheistä eikä myöskään Tuotteen soveltuvuudesta Ostajan käyttötarkoitukseen. Legrandin vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka mahdollisesti syntyvät Sopimuksen edellyttämissä olosuhteissa Tuotetta oikein käytettäessä. Vastuu ei käsitä vikoja, jotka johtuvat Ostajan suorittamasta puutteellisesta huollosta tai virheellisestä asennuksesta, muutoksista, jotka on tehty ilman Legrandin kirjallista suostumusta, Ostajan väärin suorittamasta korjauksesta, ilmoitetusta poikkeavista käyttöolosuhteista tai tavanomaisesta kulumisesta ja huononemisesta.


Ostajan vastaanottotarkastuksessa hylkäämät tai takuun perusteella korjattavat tai vaihdettavat Tuotteet tulee palauttaa mahdollisuuksien mukaan pakkauksissaan, ehjänä ja hyvässä kunnossa Legrandille Legrandin vastatessa kuljetuskustannuksista. Legrand toimittaa korjatut tai tilalle toimitettavat Tuotteet alkuperäiseen määräpaikkaan omalla kustannuksellaan. Palautukset edellyttävät aina Legrandin etukäteistä kirjallista suostumusta.

10. VASTUUNRAJOITUKSET


Legrand ei vastaa virheellisen asennuksen tai huollon aiheuttamasta vahingosta, mikäli Legrand itse ei ole asennusta tai virheellistä huoltoa suorittanut. Legrand ei vastaa laitteen virheellisen käytön aiheuttamasta vahingosta. Legrand ei myöskään vastaa viallisen laitteen irrotuksen ja jälleen asennuksen aiheuttamista kustannuksista. Legrand ei vastaa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten menetetystä voitosta, liikevaihdon vähenemisestä tai goodwillin menetyksestä, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä tuottamuksesta. Legrandin vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Ostajan Tilauksesta tosiasiallisesti maksamaan arvoon, josta on vähennetty arvonlisäveron määrä.

11. MATERIAALIT JA TOLERANSSIT


Erikoistuotteiden materiaalivaatimukset tulee aina määritellä tarjouspyynnön ja Tilauksen yhteydessä. Legrand vastaa siitä, että toimitettujen Tuotteiden materiaali on sovittujen spesifikaatioiden mukainen. Ellei toleransseista ole muuta sovittu, noudatetaan Legrandin yleisesti käyttämiä toleransseja.

12. OSTAJAN ERIKOISTUOTTEISIIN TOIMITTAMAT OSAT JA NÄYTE-ERÄT


Ostajan tulee toimittaa erikoistuotteisiin sisältyvät Ostajan osat vapaasti Legrandin tehtaalle sovittuna ajankohtana. Osien kokonaismäärän tulee sarjatuotteissa ylittää viidellä (5) %:lla tilauksen kokonaismäärä. Ostaja vastaa siitä, että toimitetut osat ovat sovittujen mittojen ja spesifikaatioiden mukaiset. Ostaja vastaa niistä ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat Legrandille virheellisten osien sopimattomuudesta tai muista puutteista.


Legrand toimittaa Ostajalle näytteen erikoistuotteesta ennen sarjatoimitusten käynnistymistä, mikäli siitä on sovittu Tilauksen yhteydessä. Näytteet ovat maksullisia. Ostaja on velvollinen ensi tilassa tarkistamaan näytteen ja ilmoittamaan tarkastustuloksista Legrandille. Kun Ostaja on hyväksynyt näytteen huomautuksitta, Legrand ei hyväksy huomautuksia toimitetuista Tuotteista, mikäli ne vastaavat hyväksyttyä näytettä.

13. PALVELUEHDOT


Ostajan Työmaan riskiarviointi
Ennen Palveluiden toimittamista Osapuolten tulee allekirjoittaa asiakirja, joka sisältää Ostajan kanssa yhdessä laaditun arvion riskeistä, joita ympäristö, missä Tuote on sijoitettuna, aiheuttaa ihmisille ja omaisuudelle. Ostaja sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa suositeltuja toimenpiteitä.


Legrand voi kieltäytyä tarjoamasta Palveluita, mikäli se katsoo, että Laitosta ei ole rakennettu tai sitä ei ole ylläpidetty parhaiden käytäntöjen, tuotteita tai ihmisiä koskevien turvallisuussääntöjen tai vallitsevien standardien mukaisesti ja tämä todennäköisesti vaarantaa Palvelujen asianmukaisen toteuttamisen.

Tuoteriski
Legrand voi kieltäytyä tarjoamasta Palveluita myös silloin, jos se katsoo, että Tuotteita ei ole asennettu tai niitä ei ole ylläpidetty parhaiden käytäntöjen, turvallisuusmääräysten, vallitsevien standardien tai sen kuvastojen ja käyttöoppaiden tietojen mukaisesti.


Legrand voi kieltäytyä huoltamasta Tuotteita, joita on muunneltu ilman sen etukäteistä lupaa.


Tuotteen valmistelu, asennus ja kytkeminen
Elleivät Osapuolet ole nimenomaisesti sopineet toisin, Ostaja vastaa yksin Tuotteen toimittamisesta, tuotelastin purkamisesta, Tuotteiden poistamisesta pakkauksista ja Tuotteen kuljettamisesta tiloissa. Lisäksi Ostaja on yksin vastuussa Tuotteen johdotuksista ja kytkennöistä sekä Laitoksesta. 


Ostaja on sähköasennusalan asiantuntija (tai sitä avustaa sähköasennukseen erikoistunut yritys) ja takaa Legrandille noudattavansa teknisissä asiakirjoissa määriteltyjä Tuotteen asennussuosituksia.


Ostaja on verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen yksin vastuussa Tuotteen virran kytkemisestä ja siitä mahdollisesti aiheutuvien häiriöiden seurauksista.


Päivämäärät, määräajat ja palveluajat
Legrand on yhteydessä Ostajaan sopiakseen Palveluiden toimittamisen ajankohdasta sen jälkeen, kun Ostaja on toimittanut Legrandille jäljempänä kohdassa ”Käyttöönotto” mainitut asiakirjat ja tiedot.


Erityisissä Myynti- ja palveluehdoissa ilmoitetut päivämäärät, määräajat ja palveluajat ovat ainoastaan suuntaa antavia. Niiden noudattamatta jättäminen ei missään olosuhteissa aiheuta Legrandille sopimussakko-, vahingonkorvaus- tai muuta vastuuta. 


Ostajasta johtuva Palveluiden lykkääminen tai keskeyttäminen
Mikäli Palveluiden lykkääminen tai keskeyttäminen johtuu Ostajasta, Legrand varaa oikeuden laskuttaa Ostajaa kaikista Legrandin maksamista kuluista, jotka ovat aiheutuneet Palveluiden toimittamisen määräajan pidennyksestä. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi kuljetus- ja työvoimakustannukset sekä lykkäyksestä tai keskeytyksestä aiheutuvat yleiskustannukset.


Palveluiden toimittamisen loppuun saattaminen
Käyttöönotto
Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Legrand on suorittanut valmistajan testit. Tuotetta koskevista havainnoista ja toimenpiteistä laaditaan Käyttöönottoraportti, jonka Osapuolet allekirjoittavat.


Käyttöönoton valmistuminen vahvistetaan Osapuolten yhteisesti allekirjoittamassa Käyttöönottotodistuksessa.


Käyttöönottotodistuksessa voidaan vahvistaa sääntelyvaatimusten täyttyminen tai hyväksyä vähäinen poikkeaminen vaatimuksista, jos siitä ei aiheudu turvallisuusriskiä. Käyttöönottotodistus sisältää myös erityiset ohjeet, joita Ostaja sitoutuu noudattamaan. Legrand voi kieltäytyä hyväksynnästä ja Tuotteen Käyttöönotosta, mikäli se havaitsee mitä tahansa riskejä.


Ostaja on joka tapauksessa velvollinen allekirjoittamaan tilanteen kuvaavan Käyttöönottotodistuksen ja maksamaan laskun Palveluista.


Ennaltaehkäisevä huolto tai Korjaushuolto
Tuotteesta tehdyistä havainnoista ja sille tehdyistä toimenpiteistä laaditaan Huoltoraportti, jonka molemmat Osapuolet allekirjoittavat.


Ennaltaehkäisevän huollon loppuunsaattaminen vahvistetaan Ennaltaehkäisevän huollon raportissa, jonka molemmat Osapuolet allekirjoittavat.


Huoltoraportissa vahvistetaan Korjaavan huollon loppuun saattaminen.


Palveluihin tarvittavat komponentit
Elleivät Osapuolet ole toisin sopineet, Palveluiden suorittamiseen tarvittavien komponenttien ja muiden tuotteiden toimitus ei sisälly Palveluiden hintaan. Ostajan tulee tilata Tuotteet näiden Myynti- ja palveluehtojen mukaisesti.

14. VELVOLLISUUDET JA VASTUUT


Ostajan velvollisuudet
Ostaja sitoutuu toimittamaan viimeistään Tilauksen yhteydessä kaikki Tuotteen asiakirjat ja tiedot, joita Legrand tarvitsee Palveluiden tarjoamiseksi. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan Legrandille kaikista erityisistä olosuhteista, joita Työmaa tai Laitos aiheuttaa Palveluiden tarjoamiselle. Erityisillä olosuhteilla tarkoitetaan erityisesti turvallisuusstandardeja sekä kaikkia muita Työmaahan sovellettavia määräyksiä, Paikan erityisiä ominaispiirteitä ja sen käyttöoikeusasiakirjoja.


Allekirjoittamalla Käyttöönotto- tai Huoltoraportin Ostaja sitoutuu vahvistamaan, että sen Laitos on vaatimusten mukainen, turvallinen ja hyvässä toimintakunnossa.


Ostaja sitoutuu aina takaamaan turvallisen Työmaan ja Laitoksen Palveluja tarjoaville Legrandin henkilökunnalle, edustajille ja alihankkijoille. 


Toimitettaessa Palveluja Työmaalla Ostaja sitoutuu takaamaan rajoittamattoman pääsyn Työmaalle ja Tuotteeseen, jota varten Palvelut toimitetaan, sekä olemaan läsnä Palveluiden toimittamisen aikana.


Legrandin velvollisuudet
Legrand sitoutuu toimittamaan Palvelut parhaiden käytäntöjen mukaisesti käyttäen pätevää henkilökuntaa. Sen vastuu Palveluiden tarjoamisessa rajoittuu kuitenkin huolellisuusvelvollisuuteen. 


Legrandin tarjoaa Palveluita yksinomaan Erityisissä Myynti- ja Palveluehdoissa sekä muissa soveltuvissa ehdoissa määritellyin ehdoin ja menettelyin Legrand-merkkisille Tuotteille. 


Legrandilla on oikeus keskeyttää Palveluiden toimittaminen milloin tahansa, mikäli Palveluiden toimittamisen aikana ilmenee, että Ostajan Työmaan olosuhteet todennäköisesti vaarantavat Legrandin, sen henkilöstön, edustajien tai sen alihankkijoiden turvallisuuden.


Ostaja vastaa aina omasta Laitoksestaan ja näin ollen Legrandin toimittamien asiakirjojen ja tietojen tarkkuudesta, kattavuudesta ja sopivuudesta tarpeisiinsa. Legrandilla ei ole velvollisuutta tarkistaa, muokata tai muuttaa Tuotteiden johdotuksia tai kytkentää tai Laitosta. 

15. YLIVOIMAINEN ESTE


Legrand ei vastaa Ostajalle aiheutuneesta viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu Legrandin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, jota Legrand ei ole voinut kohtuudella välttää tai voittaa ja jota Legrand ei ole voinut kohtuudella ennakoida Sopimusta solmittaessa tai yksittäistä Tilausta vahvistaessaan.


Ylivoimainen este (force majeure) voi olla esimerkiksi sota, kapina, yleislakko, luonnonkatastrofi, tulipalo, epidemia, pandemia tai muu laajalle levinnyt tauti, takavarikko, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientikiellot sekä -rajoitukset, poikkeusolot, uudet tai muuttuneet säädökset tai viranomaismääräykset, terrorismi sekä muu vaikutukseltaan merkittävä, epätavallinen ja Osapuolista riippumaton seikka. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös alihankkijan toimituksen viivästyminen silloin, kun alihankkijan viivästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä.


Jos ylivoimainen este kestää yli kolme (3) kuukautta, kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi. Sopimuksen purkaminen on tehtävä kirjallisesti.


Kummankin Osapuolen on viipymättä kirjallisesti ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä sekä sen lakkaamisesta toiselle Osapuolelle.

16. PIIRRUSTUKSET JA TEKNISET TIEDOT


Legrandin on viimeistään Tuotteiden toimituspäivänä toimitettava Ostajalle veloituksetta sellaiset tiedot ja piirustukset, jotka Ostaja tarvitsee asentaakseen, ottaakseen käyttöön, käyttääkseen ja ylläpitääkseen Tuotteita. Ellei muuta ole sovittu, tällaisista tiedoista ja piirustuksista on toimitettava Ostajalle vähintään yhdet kappaleet jokaisesta. Legrandin toimittamat tiedot ja piirustukset ovat ainoastaan suuntaa antavia eivätkä ole osa Sopimusta. Legrand ei ole vastuussa siitä, että Tuotteet vastaavat täysin piirustuksia ja teknisiä tietoja. Legrandilla on milloin tahansa oikeus muuttaa Tuotteiden spesifikaatioita.


Kaikki Tuotteisiin tai niiden valmistukseen liittyvät piirustukset ja tekniset asiakirjat, jotka Legrand  on toimittanut Ostajalle ennen Sopimuksen tekemistä tai sen jälkeen, pysyvät Legrandin omistuksessa.


Ostaja saa käyttää vastaanottamiaan piirustuksia, teknisiä asiakirjoja tai muita teknisiä tietoja vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on toimitettu. Niitä ei saa ilman Legrandin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta muulla tavoin käyttää tai kopioida, jäljentää, välittää tai ilmoittaa kolmansille osapuolille. Ostajan on palautettava Legrandille tai tuhottava kaikki piirustukset, tekniset asiakirjat ja muut tekniset tiedot Sopimuksen päättyessä.

17. IMMATERIAALIOIKEUDET


Kaikki Legrandin toimittamien Tuotteiden tekijänoikeudet ja teollisoikeudet, kuten esimerkiksi patentit, tavaramerkit, hyödyllisyysmallioikeudet, mallioikeudet ja verkkotunnukset, ovat yksinomaan Legrandin omaisuutta. Ostaja sitoutuu olemaan toteuttamatta mitään toimenpiteitä, jotka saattaisivat loukata kyseisiä oikeuksia. Tämä sitoumus sisältää muun muassa kiellon kopioida, jäljentää, valmistaa tai muuttaa Tuotteita tai niiden osaa. Lisäksi Ostaja ei saa käyttää, ilmaista, kopioida, jäljentää, välittää, viestiä tai saattaa kolmannen osapuolen saataville mitään Tuotteiden piirustuksia, näytteitä, teknisiä kuvauksia, muuta tietotaitoa tai muita näihin verrattavissa olevia tietoja ilman Legrandin nimenomaista kirjallista suostumusta.


Kun Tuotteet perustuvat Legrandin spesifikaatioihin, kaikki tekninen dokumentaatio Tuotteiden valmistukseen, testaukseen ja käyttöön säilyy Legrandin omistuksessa. Ostaja ei saa ilman Legrandin kirjallista suostumusta ilmaista tai käyttää kyseisiä Legrandin teollisoikeuksien alaisia tietoja kolmannen osapuolen kanssa.


Ostajan vastuulla on selvittää ja ilmoittaa toimitettavan erikoistuotteen patentti-, mallisuoja- tai vastaava rajoitus Legrandille. Ostaja on velvollinen korvaamaan teollisoikeuksien rikkomuksesta Legrandille aiheutuneen vahingon. Jos kolmas osapuoli käynnistää Legrandia kohtaan oikeustoimet teollisoikeuksien rikkomisesta, vastaa Ostaja aiheutuvista kuluista ja korvauksista. Tällöin Ostaja on lisäksi velvollinen korvaamaan Legrandille kaikki maksut ja muut liitännäiset kulut, kun Legrand on vaatinut asiaa kirjallisesti.

18. LUOTTAMUKSELLISUUS


Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta edelleen tai ilmaisematta kolmansille toiselta Osapuolelta saamaansa, luottamukselliseksi ilmoitettua tai sellaiseksi katsottavaa ja tietoa luovuttanutta Osapuolta koskevaa julkistamatonta tietoa. Luottamuksellista tietoa vastaanottava Osapuoli saa käyttää luottamuksellista tietoa vain Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen.
Luottamuksellisia tietoja eivät ole sellaiset Osapuolen tiedot, jotka

(i)    olivat todistettavasti toisen Osapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuuden rikkomista ennen Sopimuksen solmimista;

(ii)    ovat julkisia Sopimusta solmittaessa tai tulevat myöhemmin julkisiksi ilman salassapitovelvollisuuden rikkomista (viimeksi mainitut julkiseksi tulohetkestään lukien);

(iii)    tulevat Osapuolen tietoon kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuuden rikkomista;

(iv)    ovat yleistä markkinoita ja/tai asiakkaita koskevaa julkista tietoa ja Osapuoli saa ne tietoonsa Sopimuksen mukaisen yhteistyön ja Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen seurauksena;

(v)    Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt; tai

(vi)    Osapuoli joutuu luovuttamaan tai ilmaisemaan pakottavan lainsäännöksen tai viranomaismääräyksen perusteella.


Luottamuksellista tietoa vastaanottavan Osapuolen tulee viipymättä lopettaa luovuttavalta Osapuolelta saadun luottamuksellisen tiedon käyttö silloin, kun vastaanottava Osapuoli ei enää tarvitse kyseistä tietoa Sopimuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Vastaanottavan Osapuolen tulee luovuttavan Osapuolen pyynnöstä palauttaa tai tuhota kaikki luovuttavalta Osapuolelta saatu luottamuksellinen tieto. Mikäli luottamuksellista tietoa ei palauteta tai tuhota, se säilyy Sopimuksen mukaisen salassapitovelvollisuuden alaisena, mutta sitä ei enää saa käyttää pyynnön päivämäärästä lukien.


Tässä kohdassa tarkoitettu salassapitovelvollisuus säilyy voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen, ja on voimassa niin kauan, kuin luottamuksellisella tiedolla on tai sillä voi olla merkitystä tiedon luovuttaneelle Osapuolelle.

19. VAATIMUSTENMUKAISUUS


Ostaja vahvistaa tutustuneensa ja noudattavansa Legrandin kestävän kehityksen ja hyvän liiketavan mukaisia vaatimuksia, jotka sisältyvät Perusperiaatteisiin (Charter of Fundamental Principles), Hyvän liiketavan oppaaseen (Guide to Good Business Practice) ja Reilun kilpailun peruskirjaan (Charter for Fair Competition) ja jotka ovat saatavilla Legrand-konsernin verkkosivuilla osoitteessa http://www.legrandgroup.com/EN/.

Ostaja sitoutuu noudattamaan Legrand-konsernin kestävän kehityksen politiikkaa erityisesti seuraavilla osa-alueilla: ympäristönsuojelu, sosiaaliset ja työelämään sovellettavat säännöt ja menettelytavat, työntekijöiden työterveys ja -turvallisuus, eettinen toiminta liikesuhteissa sekä erityisesti korruption ehkäisy ja kilpailusäännöt.


Legrand edellyttää, että Ostaja torjuu korruption sen kaikissa muodoissa, olipa kyse julkisesta tai yksityisestä taikka aktiivisesta tai passiivisesta toiminnasta. Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä, joilla ehkäistään korruptiota kaikissa maissa, johon hän on sijoittautunut ja/tai joissa hän toimii.


Legrand edellyttää, että Ostaja torjuu kaikki sopimattomat tai kilpailunvastaiset käytännöt ja osoittaa lainkuuliaista käyttäytymistä kilpailijoitaan, asiakkaitaan ja toimittajiaan kohtaan. Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja määräyksiä, jotka sääntelevät reilua kilpailua kaikissa maissa, johon hän on sijoittautunut tai joissa hän toimii.


Ostaja sitoutuu noudattamaan konsernissaan hyvää liiketapaa, joka vastaava Legrand-konsernin Reilun kilpailun peruskirjassa (the Charter for Fair Competition) kuvattuja periaatteita, sekä toteuttamaan sitä käytännössä. Tämä vaatimus koskee erityisesti kiellettyjä vertikaalisia sopimuksia, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä tai luottamuksellisten tietojen vaihtamista kilpailijoiden kanssa.


Ostaja sitoutuu noudattamaan kaikkia Ranskan, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin soveltamia lakeja ja määräyksiä, jotka sääntelevät kauppasaartoja, taloudellisia, kaupallisia tai rahoituksellisia pakotteita taikka rajoittavia toimenpiteitä sekä muuta soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä (”saarto”). Lisäksi Ostaja sitoutuu hankkimaan kaikki Legrand-konsernin tuotteiden jälleenmyyntiä, vientiä ja jälleenvientiä varten tarvittavat lisenssit, lähetysasiakirjat ja luvat.


Siten Ostaja sitoutuu olemaan:

  • viemättä tai jälleenviemättä Tuotteita kiellettyyn tai rajoitusten alaiseen maahan ilman kaikkia tarvittavia lupia ranskalaisilta, eurooppalaisilta tai yhdysvaltalaisilta viranomaisilta tai minkä tahansa muun maan rajoituksia asettaneelta viranomaiselta;
  • toimittamatta Tuotteita henkilöille, organisaatioille tai yhteisöille, jotka ovat Ranskan, Euroopan unionin tai minkä tahansa muun maan asettamien rajoitusten alaisia; tai henkilöille, organisaatioille tai yhteisöille, joiden osalta on syytä uskoa, että ne eivät täysin noudata voimassa olevia kansallisia tai kansainvälisiä määräyksiä;
  • viemättä tai jälleenviemättä Tuotteita käytettäväksi toimialoilla, jotka ovat kiellettyjä tai joihin sovelletaan lain tai vientikiellon rajoituksia;
  • laskematta liikkeeseen tai keräämättä rahavirtoja ilmoittamatta etukäteen ja/tai hankkimatta tarvittavia lupia toimivaltaisilta viranomaisilta.

Ostaja on vastuussa kaikkien vientisäännösten edellyttämien lupien tai lisenssien hankkimisesta ja sitoutuu vapauttamaan Legrandin niihin liittyvistä vaatimuksista. Legrand voi keskeyttää velvollisuutena ja Ostajan oikeudet siihen sakka, kunnes tarvittavat valtuutukset ja takuut on hankittu tai tällaisten rajoitusten ja kieltojen voimassaoloajaksi. Legrandilla on aina mahdollisuus peruuttaa tilaus ilman vastuuta Ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan.

20. SOPIMUKSEN PURKAMINEN


Osapuolilla on oikeus purkaa Sopimus kirjallisella ilmoituksellaan, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti ja toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, eikä Sopimusta rikkonut Osapuoli ole korjannut sopimusrikkomustaan viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa loukatun Osapuolen kirjallisesta ilmoituksesta. Sopimuksen purkamista koskeva kirjallinen ilmoitus tulee toimittaa Sopimusta rikkoneelle Osapuolelle todisteellisesti neljäntoista (14) päivän sisällä edellä mainitun määräajan päättymisestä. Ilmoituksessa on yksilöitävä ne seikat, joihin Sopimuksen purkaminen perustuu.


Osapuolilla on tämän lisäksi oikeus kirjallisella ilmoituksellaan purkaa Sopimus, mikäli toista Osapuolta haetaan, Osapuoli hakeutuu tai se asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai todetaan ulosottomenettelyssä varattomaksi. Osapuolilla on sama oikeus, jos toinen Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi tai sen taloudellinen asema heikkenee olennaisesti suhteessa Sopimuksen solmimishetkeen.


Legrandilla on oikeus purkaa Sopimus myös sellaisista tuotannollisista tai teknisistä syistä, joiden takia Sopimuksen jatkaminen käy Legrandin kannalta mahdottomaksi.


Sopimuksen päättyminen ei vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka Osapuolilla on Sopimuksen päättymishetkellä.

21. KOKO SOPIMUS


Sopimus liitteineen muodostaa koko sopimuksen Legrandin Tuotteiden ja Palveluiden toimittamisesta Osapuolten välillä. Sopimus korvaa voimaantulostaan lukien kaikki aiemmat Osapuolten väliset sopimukset samassa asiassa.

22. SOPIMUSMUUTOKSET


Kaikki sopimusmuutokset näihin Myynti- ja palveluehtoihin tai muihin kohdassa 3 eriteltyihin asiakirjoihin tulee tehdä kirjallisesti ja vahvistaa Osapuolten virallisin allekirjoituksin.

23. SOPIMUKSEN SIIRTO


Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Poikkeuksena Legrandilla on aina oikeus siirtää Sopimus tai siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet osittain tai kokonaisuudessaan ilman Ostajan kirjallista suostumusta toiselle Legrand-konserniin kuuluvalle yhtiölle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksessa tarkoitettu liiketoiminta on siirretty.

24. OIKEUKSISTA LUOPUMINEN


Osapuolten ei katsota luopuneen lakiin tai yleiseen käytäntöön perustuvasta oikeudestaan, ellei sellaisesta ole tehty nimenomaista sopimusta tai luopumistahdonilmaisua ole annettu nimenomaisesti, kun olosuhteet oikeuden käyttämiseen ovat syntyneet.

25. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN


Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, kuitenkin siten, että lainvalintaa koskevia säännöksiä sekä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei sovelleta.


Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti Helsingissä. Välimiesoikeus on yksijäseninen, kun Sopimuksesta aiheutuvien vaatimusten ja vastavaatimusten yhteismäärä ilman kuluja ja korkoja ei ylitä viittäsataatuhatta (500.000,00) euroa. Jos viisisataatuhatta (500.000,00) euroa ylittyy, on välimiesoikeus kolmejäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomen kieli.


Legrandilla on kuitenkin aina oikeus periä saatavansa velkojan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

05th July 2024/08July2024