Skip to main content
Logo print

Yrityksen konesali | Legrand Finland

Yrityksen konesali

Konesaleista on tullut yhä tärkeämpi osa ihmisten arkea. Konesalien mahdollisimman tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistaminen on jokaiselle yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Omien konesalien rakentaminen ja ylläpitäminen voi olla yritykselle valtava ja paljon pääomaa vaativa tehtävä.


Kehitämme luotettavia, tehokkaita ja skaalautuvia konesalin infrastruktuureja


Älykkäiden telineiden, joihin sisältyvät virranjakeluyksiköt (PDU), ympäristöanturit, kulunvalvontajärjestelmät, omaisuuden valvonta, sarjakonsolit ja KVM, integrointi colocation-tilojen IT-laitteille tarkoitettuihin telineisiin on kustannustehokas tapa varmistaa, että IT-järjestelmät toimivat aina täydellä kapasiteetilla ja että laitteistojen toimintaympäristö on turvallinen niin olosuhteiden kuin fyysisen turvallisuuden kannalta. Maksimaalinen saatavuus ja suurin sijoitetun pääoman tuotto (ROI).

konesali

Yritysverkko


Nykyaikaiset konesalit ovat erittäin monimutkaisia rakennuksia, ja niiden kompleksisuus lisääntyy jatkuvasti. Huippuluokan Hyperscale-konesalin rakennuskustannukset voivat hyvin nopeasti nousta miljooniin euroihin jo ennen kuin konesalissa on työstetty yhtäkään Bitcoinia tai tallennettu ainuttakaan videota. Oman konesalin rakentamiseen päätyvä yritys tarvitsee strategian, vision ja sinnikkyyttä. Rakennusvaihe on suoritettava loppuun ja järjestelmät on saatava käyntiin ennen kuin pääoman tuottoa (ROI) voidaan edes miettiä. Todellisista ja havaituista vaikeuksista huolimatta monet yritykset silti haluavat oman infrastruktuurin IT-tarpeitaan varten.

Tällainen itsenäinen konsepti on suositeltava, jos IT on yritykselle tulosyksikkö eikä kustannuspaikka. Hyvin suunniteltu IT-ympäristö, joka tarjoaa oikeanlaisen käyttökokemuksen, voi olla yritysten kannalta arvokas ja ainutlaatuinen myyntivaltti. Amazon.com-sivusto on erinomainen esimerkki tästä.

Konesalin rakentaminen antaa kulujen hallintaan enemmän joustavuutta verrattuna colocation-tilan vuokraamiseen tai julkisen pilvi-infrastruktuurin käyttämiseen. Yritys saattaa tarvita omaa infrastruktuuria myös silloin, jos sovelluksia on liiketoiminnan kasvun vuoksi siirrettävä pois pilvestä tai colocation-tilasta.

Oman infrastruktuurin hyviä ja huonoja puolia


Nykypäivän konesalien monimutkaisuus on monille yrityksille valtava este. Seuraavassa käydään läpi joitain oman toimivan konesalin rakentamisessa tarvittavia päätöksiä ja tavoitteita:

 • Mikä on konesalin datakuormitus? Riippuuko se tietystä käytettävyystasosta (99,999 %) tai tasoluokitustasosta (Uptime Instituten määrittelemällä tavalla)?
 • Onko konesalilla oltava tietty hyötysuhde (PUE) tai hiilijalanjälki?
 • Mitkä ovat teho- ja jäähdytysvaatimukset neliömetriä kohden? ☐ Käyttääkö konesali paikallisesti tuotettua uusiutuvaa energiaa vai onko se sähköyhtiöstä riippuvainen?
 • Miten varsinainen datainfrastruktuuri ja konesaliympäristön muut tukikomponentit (toimistot, jäähdytys jne.) sijoitetaan tilaan?
 • Minkä tasoista fyysistä ja loogista kulunvalvontaa tarvitaan aluksi, ja mitkä järjestelmät vaativat ylläpitoa?
 • Tarvitaanko konesalissa henkilökuntaa kellon ympäri?
 • Millaisia viive- ja vastetavoitteita konesalilla on?
 • Tarvitaanko konesalille toinen, rinnakkainen tila katastrofeista palautumista varten?
 • Kuinka nopeasti yritysjärjestelmät on saatava käyttöön?
 • Tukeeko konesali tuotannon lisäksi myös kehitystoimintaa?
 • Mikä perusekosysteemi tarvitaan? Open Compute vs. Open19 vs. OEM vs.
 • Kuinka kauan konesalin odotetaan olevan käytössä ennen sen uudistamista?
 • Kuinka usein käyttäjien on päästävä fyysisesti käsiksi laitteisiin? Kuinka usein laitteet on päivitettävä?
Oma infrastruktuuri

Konesalin rakentaminen ja käyttö vaatii luotettavan ammattilaistiimin, joka osaa huomioida sekä yrityksen että palvelinkeskuksen tulevien käyttäjien tarpeet. Pelkkä IT-järjestelmien ja ohjelmistojen tuntemus ei riitä konesalin onnistuneeseen suunnitteluun ja rakentamiseen. Kustannusten minimoimiseen ja pääoman tuoton (ROI) maksimoimiseen tarvitaan asiantuntijoita niin kiinteistöjen, rahoituksen, energia- ja jätehuollon, urakoinnin, hankinnan, projektinhallinnan, henkilöstöhallinnan kuin kiinteistöjen hallinnankin alalta.

Anna näille asiantuntijoille aikaa kysyä yksityiskohtaisia ja vaikeita mutta välttämättömiä kysymyksiä. Näitä tietoja tarvitaan, jotta voidaan vastata johdon odotuksiin, joiden perusteella tehtiin päätös rakentaa toimiva konesali. Vastausten dokumentointi ja tarkastelu ylimmän johdon kanssa varmistaa, että kaikki osapuolet ymmärtävät konesalin rakentamisen tavoitteet ja menestyskriteerit.

Yksikään konesali ei toimi ilman sähköä. Se, millainen sähköarkkitehtuuri ja virransyöttö konesaliin ja telineisiin valitaan, määrittää, saavuttaako yrityksen konesali halutut toimintamittarit. Telineeseen valittu virranjakeluyksikkö (PDU) auttaa mittaamaan suorituskykyä ja hallitsemaan tehoa heterogeenisessä ympäristössä, jossa on monia eri palvelinten-, tallennustilan- ja yhteydentarjoajia.

Lisäksi konesalin onnistunut suunnittelu riippuu suuresti siitä, millaisia myyjiä ja kumppaneita suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöönottoon valitaan. Konesalin tavoitteiden saavuttamisen arviointitulokset ovat todennäköisemmin myönteisiä, kun toimittajiksi valitaan innovatiivisia yrityksiä, jotka pystyvät toimittamaan monenlaisia konesaleihin tarkoitettuja tuotteita sillä volyymillä, niillä ominaisuuksilla ja käytettävyydellä, joita toimiva konesali tarvitsee.

Onnistuneen yrityksen konesalin neljä tärkeintä ominaisuutta